Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä 

Asianajotoimisto Sevón-Tikkinen Oy 

Annankatu 25 H 58 

00100 Helsinki 


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Annukka Sevón-Tikkinen 

annukka.sevon-tikkinen@tikkinen.com 


Rekisterin nimi 

Asianajotoimisto Sevón-Tikkinen Oy:n asiakas- ja toimeksiantorekisteri 

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 

Henkilötietojen käsittely perustuu Asianajotoimisto Sevón-Tikkinen Oy ja asiakkaan väliseen  asiakassuhteeseen ja asiakkaan suostumukseen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään oikeuden tai  muun viranomaisen määräämän tehtävän hoitamiseksi, laissa säädettyjen velvollisuuksien  noudattamiseksi sekä oikeutetun edun toteuttamista varten. 

Rekisteriin talletettuja henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • Esteellisyyden selvittäminen toimeksiantoa vastaanotettaessa 
 • Asianajotoimisto Sevón-Tikkinen Oy:n toimeksiantojen hoitaminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen, seuranta ja kehittäminen, asiakassuhteeseen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen
 • Asiakkaan maksukäyttäytymisen ja työtilausten seuraaminen
 • Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys- raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttäminen 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisterin pääasialliset tiedot riippuen siitä, onko asiakas henkilö- vai yritysasiakas. 

 • Henkilön nimi 
 • Henkilötunnus 
 • Osoitetieto 
 • Puhelinnumero 
 • Sähköpostiosoite 
 • Yrityksen nimi ja Y-tunnus 
 • Yritysasiakkaan yhteyshenkilön henkilötiedot, titteli ja yhteystiedot 
 • Lainsäädännön edellyttämän toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten kopio  henkilöllisyystodistuksesta 
 • Toimeksiannon laatu, alkamis- ja päättymisajankohta  
 • Asiakkaan vasta- ja myötäpuolia koskevat henkilötiedot 
 • Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot, myös vakuutustiedot 
 • Toimeksiannon hoitamisen yhteydessä saatuja muita toimeksiannon hoitamiseksi tarvittavia henkilötietoja voidaan tallentaa rekisteriin. Tällaisia ovat esim. asiakkaan siviilisäätyä, perhesuhteita, työpaikkaa, varallisuutta, velkoja, terveydentilaa koskevat tiedot. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Pääasiallisena tietolähteenä toimii asiakas itse ja yrityksen osalta yrityksen yhteyshenkilö. Tiedot päivitetään asiakkaan ilmoituksen perusteella. 

Tietoja voidaan kerätä myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten. 

 

Tietojen säilyttämisajat 

Asiakas- ja toimeksiantorekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen tässä selosteessa tarkoitettujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi sekä asianajajia velvoittavan lainsäädännön ja asianajajaliiton ohjeistuksen mukaisesti. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Asianajotoimisto Sevón-Tikkinen Oy:n käytössä. 

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi lainsäädännön niin  velvoittaessa. Asianajotoimisto Sevón-Tikkinen Oy:llä on sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajien kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua voivat käsitellä henkilötietoja Asianajotoimisto Sevón-Tikkinen Oy:n puolesta ja lukuun. Palveluntarjoajien kanssa on tehty asianmukaiset sopimukset henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. 

Tietojen luovuttaminen voi tulla kysymykseen rekisteröidyn suostumuksella esimerkiksi tilanteessa, jossa toimeksiannon hoitaminen siirtyy toiselle asianajajalle. 

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen henkilölle estä tietojen poistamista. 

 

Evästeet
Käytämme evästeitä sivustollamme. Eväste (keksi) on pieni tekstitiedosto, jonka web-palvelimemme tallentaa selaimellesi. Tiedostoon tallennetuissa tiedoissa voi mm. olla tieto viimeksi käyttämästäsi sivustosta. Tekstitiedosto ei vahingoita tietokonettasi eikä se sisällä koodeja, joita voidaan käyttää koneellasi. Evästeiden tarkoituksena on analysoida ja kehittää sivustoamme ja jotta pystymme tarjoamaan mahdollisimman relevanttia mainontaa. Evästeet voi estää selaimen asetuksista tai ne voi olla hyväksymättä sivustolla olevasta evästekyselystä.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja  kohtuullisin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin  asiattomilta on pääsy estetty. 

Ainoastaan rekisterinpitäjällä tai sen henkilökuntaan kuuluvalla tai sen lukuun toimivalla datan  käsittelyyn osallisella palveluntarjoajalla, on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin  Asianajotoimisto Sevón-Tikkinen Oy:n kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.

  

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiakkaan oikeudet 

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on talletettu. Tämä pyyntö voidaan  evätä laissa säädetyin perustein. Oikeuden käyttö on maksutonta. 

Asiakkaalla on oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskeva virheellinen tieto. Lisäksi asiakkaalla  on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa  säädetyin perustein. 

Siltä osin, kun asiakas on toimittanut itse meille tietoja, asiakkaalla on oikeus saada tällaiset  tiedot koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitustoimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Rekisterinpitäjä  ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

Toimivaltainen valvontaviranomainen asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa  on Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6 krs. 00520 Helsinki, puh. 029 56 66700,  tietosuoja@om.fi

  

Lisätietoja 

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Asianajotoimisto Sevón-Tikkinen Oy:öön kirjallisesti; 

Asianajotoimisto Sevón-Tikkinen Oy 

Annankatu 25 H 58, 00100 Helsinki 

sähköposti: annukka.sevon-tikkinen@tikkinen.com