Asianajopalvelut

Asianajotoimisto Sevón-Tikkinen Oy on keskittynyt yksityishenkilöiden lapsiasioiden, perhe- ja perintöoikeudellisten sekä rikosoikeudellisten toimeksiantojen hoitamiseen. Asianajopalveluita luottamuksellisesti ja henkilökohtaisesti.

Lapsioikeus

Juridista apua huoltajien välisiin neuvotteluihin ja sopimusten laatimiseen, asiantuntija-avusteiseen sovitteluun tai oikeudenkäyntiin sekä täytäntöönpanoriitoihin. Lasta koskevissa asioissa lähtökohtana on aina lapsen etu.

 • Lapsen huoltajuus
 • Lapsen asuminen ja tapaamisoikeus
 • Lapsen elatusapu ja koulutusavustus
 • Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen tai päätöksen täytäntöönpano
 • Adoptio
 • Isyysasiat
 • Kansainväliset lapsiasiat, lapsikaappaus
 • Lastensuojelu, sijoitus ja huostaanotto

Perhe- ja perintöoikeus

Asiantuntevaa oikeudellista neuvontaa ja apua erilaisissa elämäntilanteissa: yhteiselämän aloittaminen tai sen päättäminen, läheisen kuolema, kun haluat varautua tulevaan testamentin tai edunvalvontavaltuutuksen muodossa tai kaipaat apua edunvalvontatilanteessa.

 

 • Avioehtosopimus, sopimus avioeron varalta
 • Avoero/ avioero, yhteiselämän päättäminen, omaisuuden ositus ja/tai erottelu ja moitekanne
 • Kansainväliset aviovarallisuusasiat
 • Perunkirjoitus ja perinnönjako
 • Lakiosan vaatiminen ja täydennys, perinnönjaon tai testamentin moitekanne
 • Pesänselvittäjänä ja -jakajana toimiminen
 • Testamentin laatiminen, lahjakirja
 • Kansainväliset perintöasiat
 • Edunvalvontavaltakirja, edunvalvojan määrääminen, prosessiedunvalvonta

Rikosoikeus

Vankka kokemus rikosoikeudellisista toimeksiannoista sekä asianomistajien että vastaajien avustajana. Rikosprosessissa avustaminen esitutkinnasta oikeudenkäyntiin ja muutoksenhakuun sekä korvausten hakemiseen tai perimiseen.

 

 • Asianomistajan (uhrin) avustaminen
 • Seksuaalirikosten ja lähisuhdeväkivallan uhrin avustaminen
 • Alaikäinen rikoksentekijä tai uhri (ml. esitutkintalain mukainen edunvalvonta)
 • Rikosvahingot
 • Vastaajan avustaminen
 • Lähestymiskielto

Asianajopalveluiden hinnasto

Toimeksiannon alussa sovitaan asianajopalkkion perusteista. Palkkio määräytyy toimeksiannon vaatiman työmäärän ja laadun mukaan. Toimeksiantojen hoitamisesta veloitetaan lähtökohtaisesti aikaperusteisesti eli toimenpiteisiin käytetyn ajan perusteella. Selvitän aina asiakkaan edellytykset saada oikeusapua sekä mahdollisuudet puolustajan tai oikeudenkäyntiavustajan määräyksen hakemiseen tai palkkioni kattamiseen oikeusturvavakuutuksesta.

Toimeksiantojen hoitamisesta veloitetaan lähtökohtaisesti aikaperusteisesti eli toimenpiteisiin käytetyn ajan perusteella. Toimenpidekohtainen vähimmäisveloitus on 15 minuuttia.

Palkkio tavanomaisista toimenpiteistä on 240 euroa tunnilta lisättynä arvonlisäverolla 24 % eli arvonlisäveroineen 297,60 euroa tunnilta. Kun asiakkaalle on myönnetty oikeusapua, palkkio on 110 euroa tunnilta lisättynä arvonlisäverolla 24 % eli arvonlisäveroineen 136,40 euroa tunnilta. 

Säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä tai asianajajasta riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä suoritetusta tehtävästä veloitetaan korotettu palkkio, mistä sovitaan asiakkaan kanssa aina erikseen. Oikeusapuasioissa korotettu palkkio veloitetaan oikeusapulain ja palkkioasetuksen mukaisesti.

Asianajomatkan aiheuttamasta ajanhukasta veloitetaan 150 euroa tunnilta lisättynä arvonlisäverolla 24 % eli arvonlisäveroineen 186 euroa tunnilta. Oikeusapuasioissa matka-ajasta veloitetaan oikeusapulain ja palkkioasetuksen mukaisissa tilanteissa 110 euroa tunnilta lisättynä arvonlisäverolla 24 % eli arvonlisäveroineen 136,40 euroa tunnilta.

Asiakkaan kotivakuutuksen sisältämä oikeusturvavakuutus kattaa useimmiten oikeudenkäyntikuluja riita-asioissa ja asianomistajan oikeudenkäyntikuluja rikosasioissa. Lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevissa asioissa korvattavuudessa on vakuutusyhtiökohtaisia ja asiakohtaisia eroja.

Oikeusturvavakuutuksen omavastuu on yleensä 15–20 % tai vähintään 150–200 euroa (sis. alv). Omavastuu laskutetaan asiakkaalta. Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen on mahdollista saada oikeusapua valtion varoista, mikäli asiakas olisi tulojensa ja varallisuutensa puolesta oikeutettu oikeusapuun 0 % omavastuulla.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan ehtojen mukainen enimmäismäärä oikeudenkäyntikuluja. Oikeusturvavakuutuksen enimmäismäärän ylittävä määrä laskutetaan asiakkaalta. Enimmäismäärän ylittäviin kustannuksiin voi joissakin tilanteissa olla mahdollista saada oikeusapua.

Mikäli asia on korvattavissa oikeusturvavakuutuksesta, osana toimeksiantoa tehdään myös oikeusturvailmoitus asiakkaan vakuutusyhtiölle.

Yksityishenkilöillä voi olla tuloistaan ja varallisuudestaan riippuen mahdollisuus saada oikeudenkäyntiasioissa oikeusapua, jolloin avustajan palkkio maksetaan kokonaan tai osaksi valtion varoista. Rikosasioissa voi tulla kysymykseen myös oikeudenkäyntiavustajan määrääminen, jolloin avustajan palkkio maksetaan kokonaan valtion varoista, tai puolustajan määrääminen, jolloin puolustajan palkkio maksetaan kokonaan tai osaksi valtion varoista. Näissä asioissa tuomioistuin määrää lopullisen palkkion ja lausuu erikseen puolustajan palkkion korvaamisesta takaisin valtiolle. Asiakkaan edellytykset saada oikeusapua, oikeudenkäyntiavustajan tai puolustajan määräys selvitetään aina tapauskohtaisesti toimeksiannon alussa.

Erikseen veloitetaan viranomaisten päätöksistä tai muista toimituksista perityt maksut ja muut toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet kulut, kuten matkakulut (majoituskulut ja kilometrikorvaus) ja tavallista suuremmat postitus- ja kopiointikulut.

Laskutus tapahtuu sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään oikeusasteittain tai toimeksiannon päätyttyä. Maksuehto on 14 päivää. Joissakin tilanteissa on mahdollista, että toimeksiannon hoitaminen edellyttää ennakkomaksun suorittamista ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Viivästyskorko on 8 %. Maksumuistutuksesta veloitetaan 5 euroa.

Asianajotoimisto Sevón-Tikkinen Oy
Annankatu 25 H 58, 00100 Helsinki
puh. 040 5666 963
sähköposti: annukka.sevon-tikkinen@tikkinen.com
kotisivut: www.tikkinen.com
Y-tunnus: 3277647-9

Asianajotoimisto Sevón-Tikkinen Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Asianajotoimisto Sevón-Tikkinen Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajat hyväksyy ja asianajajia valvoo:

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B), 00101 Helsinki
puh. (09) 6866 120
info@asianajajaliitto.fi

Asianajotoimisto Sevón-Tikkinen Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen on myöntänyt:

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike

Ota yhteyttä ja sovi neuvottelu!

Etsitkö ratkaisukeskeistä ja ihmisläheistä asianajajaa? Kerro tilanteestasi ja sovitaan yhteinen alkuneuvottelu asiasi kartoittamiseksi. Mahdollisesta toimeksiannosta ja sen yksityiskohdista sovitaan alkuneuvottelun perusteella.